Tiekuljetussopimuslaki

13.2.2024 | Tietopankki

Mikä on tiekuljetussopimuslaki?

Tiekuljetussopimuslaki on Suomen lainsäädännön osa, joka säätelee tavaran kuljettamista tiellä osapuolten välisissä sopimuksissa. Lain tarkoituksena on muun muassa varmistaa reilut ja selkeät ehdot kuljetussopimuksille sekä suojata sekä kuljettajien että kuljetettavan tavaran etuja. Lain soveltamisalaan kuuluvat kaikenlaiset tiellä tapahtuvat kuljetukset, pois lukien henkilökuljetukset ja postinkuljetus.

Kuljetussopimus syntyy, kun kuljetusliikkeen ja asiakkaan välille tehdään sopimus kuljetettavasta tavarasta, kuljetusreitistä, hinnasta ja muista olennaisista ehdoista. Kuljetussopimuslain mukaan kuljetusliikkeen on huolehdittava kuljetettavan tavaran asianmukaisesta käsittelystä ja turvallisesta kuljettamisesta sovitulla tavalla.

Laki määrittelee myös kuljetusliikkeen vastuun kuljetettavan tavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta kuljetuksen aikana. Kuljetusliikkeen vastuu voi vaihdella kuljetettavan tavaran luonteesta ja arvosta riippuen. Kuljetusliikkeellä on velvollisuus korvata asiakkaalle vahingot, jos ne aiheutuvat kuljetusliikkeen virheestä tai laiminlyönnistä.

Tiekuljetussopimuslaki sisältää myös säännöksiä kuljetusasiakkaan velvollisuuksista, kuten kuljetettavan tavaran asianmukaisesta pakkaamisesta ja merkitsemisestä sekä tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta kuljetusliikkeelle. Lisäksi laki määrää sanktiot ja seuraamukset mahdollisista sopimusrikkomuksista ja riitatilanteista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tiekuljetussopimuslaki luo selkeän ja tasapuolisen kehyksen tavarankuljetuksille Suomessa, edistäen siten liiketoiminnan ja kaupankäynnin sujuvuutta ja turvallisuutta.

Tutustu tiekuljetussopimuslakiin Finlex-sivustolla